Akcje i Akcjonariat

Kapitał akcyjny Bio Planet S.A. stan na 14.05.2015 r.

Akcje serii A 1 993 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii B 507 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii B o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii C 300 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda

Akcjonariusze Bio Planet S.A. po rejestracji emisji serii C.

Lp Akcjonariusz Liczba akcji Łączna wartość udziałów (PLN) Udział % w kapitale zakładowym
1 Organic Farma Zdrowia S.A. 702 000 702 000 25,07%
2 Grzegorz Ryszard Mulik 559 000 559 000 19,96%
3 Barbara Mariola Strużyna 546 500 546 500 19,52%
4 Sylwester Strużyna 205 000 205 000 7,32%
5 Mariusz Krzysztof Ziemiańczyk 200 000 200 000 7,14%
6 Pozostali 587 500 587 500 20,98%
Razem 2 800 000 2 800 000 100,00%


Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych, pomiędzy:

a. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządczych i nadzorczych Emitenta;
Pan Sylwester Strużyna – Prezes Zarządu Emitenta, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 507.000 akcji na okaziciela serii B oraz po podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii C , uzyskał status znacznego akcjonariusza Spółki i posiada 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, co stanowi 7,32% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Pan Grzegorz Mulik – Wiceprezes Zarządu Emitenta, jest znacznym akcjonariuszem Emitenta i na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, posiada 559.000 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji Emitenta, co stanowi 19,96% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Pani Barbara Strużyna – członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie znacznym akcjonariuszem Emitenta i posiada na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, 546.500 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, co stanowić będzie 19,52% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Pan Michał Mulik – członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, Emitenta i posiada na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 65.834 (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C, co stanowi 2,35% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
b. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządczych lub nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami;
Pan Sylwester Strużyna pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i Pani Barbara Strużyna – członek Rady Nadzorczej Emitenta są małżeństwem.
Pan Grzegorz Mulik pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta jest ojcem: Michała Mulika pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta i będącego akcjonariuszem Emitenta oraz ojcem Pana Macieja Mulika będącego akcjonariuszem Emitenta.
Pan Sylwester Strużyna pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i Pani Barbara Strużyna – członek Rady Nadzorczej Emitenta są rodzicami Konstancji Strużyny będącej akcjonariuszem Emitenta.
c. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządczych lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami a Autoryzowanym Doradcą
Brak powiązań pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządczych i nadzorczych).

Zapraszamy <b>do współpracy</b>

Zapraszamy do współpracy

Proponujemy korzystne warunki handlowe oraz wybór produktów najwyższej jakości.

Zobacz więcej Czytaj dalej
Zobacz gdzie <b>kupisz</b>

Zobacz gdzie kupisz

Nie wiesz gdzie można kupić produkty ekologiczne z naszej oferty?

Znajdź najbliższy sklep Czytaj dalej

Odwiedź serwis gotujwstylueko

Portal poświęcony propagowaniu kuchni ekologicznej - smaczne przepisy, ciekawe porady i artykuły poświęcone tematyce eko! Czytaj dalej