Leszno, dnia 12 kwietnia 2022 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A.
Rada Nadzorcza spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi (dalej „Spółka"), działając
na podstawie na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza że w Spółce: został powołany przez Radę
Nadzorczą Spółki komitet audytu i wykonywał on zadania przewidziane w obowiązujących przepisach,
przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, stwierdza że: przygotowane przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki
oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym, zaś uzasadnieniem dla powyższego stwierdzenia m.in. całoroczne prace komitetu
audytu, rady nadzorczej oraz opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Spółki. Rada Nadzorcza wskazuje ponadto, że nie zaszły jakiekolwiek przesłanki by uznać, że Spółka
niewłaściwie i w sposób nienależyty prowadzi księgi handlowe, albo że w dokumentacji Spółki, w tym
ewidencji księgowej, poprawnie nie odzwierciedlono zdarzeń gospodarczych.
1. Sławomir Chłoń – Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………………………….
2. Jacek Waśniewski (niezależny członek Rady Nadzorczej) …………………………………………….
3. Maciej Mulik …………………………………………….
4. Michał Mulik …………………………………………….
5. Paweł Nowakowski (niezależny członek Rady Nadzorczej) …………………………………………….
6. Stanisław Grabowiec ………………………………………….
*Podpisy znajdują się na oryginałach dostarczonych do Spółki