Załącznik nr 2 do Protokołu Rady Nadzorczej z dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A. Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

 

 

 1. 1.Rada Nadzorcza otrzymała sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe Bio Planet S.A. sporządzone przez Elżbietę Wojciechowską – Główną Księgową i przebadane przez firmę audytorską Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., na które składają się: 

 1. a)Rachunek zysków i strat wykazujący za 2021 r. zysk netto w wysokości: 3.610 tys. zł. 

 2. b)Bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość: 75.026 tys. zł 

 3. c)Rachunek przepływów pieniężnych 

 4. d)Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 5. e)Informacja dodatkowa i objaśnienia 

 6. f)Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 7. g)Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z Warszawy z badania rocznego sprawozdania finansowego. 

 

 

 1. 2.Rada Nadzorcza: 

  1. a. zapoznała się z informacją Komitetu Audytu o wynikach badania oraz wyjaśnieniem w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także z rolą Komitetu Audytu w procesie badania, 

  2. b.zbadała otrzymane sprawozdania (finansowe i zarządu) oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta. 

  3. c.nie znajduje uchybień w przedstawionych sprawozdaniach 

  4. d.rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań w całości.