Leszno, dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

Oświadczenie Zarządu BIO PLANET S.A.

w sprawie biegłego uprawnionego do badania rocznych

sprawozdań finansowych

 

 

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, tj. Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, iż biegły rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

 

 

 

 

 

 

Sylwester Strużyna                                Grzegorz Mulik

 

Prezes Zarządu                                        Wiceprezes Zarządu