Leszno, dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

 

Oświadczenie Zarządu BIO PLANET S.A.

w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2021 rok

 

 

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i dane porównywalne za rok obrotowy 2020 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz jej wynik finansowy, a także Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku zawiera prawdziwy obraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

 

 

 

 

 

 

Sylwester Strużyna                                Grzegorz Mulik

 

Prezes Zarządu                                        Wiceprezes Zarządu