Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021,  art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 9 maja 2017 roku, na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).