Zarejestrowany kapitał akcyjny Bio Planet S.A.

Akcje serii A
1 993 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii B
507 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii B o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii C
300 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda

Akcjonariusze Bio Planet S.A. (ostatnia aktualizacja 22.06.2021).

LP Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział % w kapitale zakładowym
1 Organic Farma Zdrowia S.A. 702 000 702 000 25,07%
2 Grzegorz Ryszard Mulik 568 499 568 499 20,30%
3 Barbara Mariola Strużyna 548 500 548 500 19,59%
4 Sylwester Strużyna 213 000 213 000 7,61%
5 Mariusz Krzysztof Ziemiańczyk 200 000 200 000 7,14%
6 Pozostali 568 001 568 001 20,29%
  Razem 2 800 000 2 800 000 100%