Zarejestrowany kapitał akcyjny Bio Planet S.A.

Akcje serii A
1 993 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii B
507 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii C
300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii D
200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda

Akcjonariusze Bio Planet S.A. (ostatnia aktualizacja 13 lipca 2023r.)

LP Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów

Udział % w kapitale zakładowym
oraz udział % w głosach na Walnym
Zgromadzeniu

1 Grzegorz Ryszard Mulik 580 900 580 900 19,36 %
2 Barbara Mariola Strużyna 556 100 556 100 18,54 %
3 GK4 Food Sp. z o.o. 300 000 300 000 10,00 %
4 Bio Pole Sp. z o.o.
240 000 240 000 8,00 %
5 Sylwester Strużyna 215 300 215 300 7,18 %
6 Mariusz Ziemiańczyk 154 400 154 400 5,15 %
7 Pozostali 953 300 953 300 31,78 %
  Razem 3 000 000 3 000 000 100 %