Kapitał akcyjny Bio Planet S.A. stan na 11.04.2017 r.

Akcje serii A
1 993 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii B
507 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii B o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii C
300 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda

Akcjonariusze Bio Planet S.A. po rejestracji emisji serii C.

LP Akcjonariusz Liczba akcji Łączna wartość udziałów (PLN) Udział % w kapitale zakładowym
1 Organic Farma Zdrowia S.A. 702 000 702 000 25,07%
2 Grzegorz Ryszard Mulik 560 005 560 005 20,12%
3 Barbara Mariola Strużyna 546 500 546 500 19,52%
4 Sylwester Strużyna 205 000 205 000 7,44%
5 Mariusz Krzysztof Ziemiańczyk 200 000 200 000 7,14%
6 Pozostali 586 495 586 495 20,71%
  Razem 2 800 000 2 800 000 100%

Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych, pomiędzy:
a. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządczych i nadzorczych Emitenta;

Pan Sylwester Strużyna – Prezes Zarządu Emitenta, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 507.000 akcji na okaziciela serii B oraz po podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii C , uzyskał status znacznego akcjonariusza Spółki i posiada 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, co stanowi 7,32% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Grzegorz Mulik – Wiceprezes Zarządu Emitenta, jest znacznym akcjonariuszem Emitenta i na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, posiada 560.005 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji Emitenta, co stanowi 20,00% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pani Barbara Strużyna – członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie znacznym akcjonariuszem Emitenta i posiada na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, 546.500 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, co stanowić będzie 19,52% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Michał Mulik – członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, Emitenta i posiada na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 65.834 (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C, co stanowi 2,35% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

b. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządczych lub nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami;

Pan Sylwester Strużyna pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i Pani Barbara Strużyna – członek Rady Nadzorczej Emitenta są małżeństwem.
Pan Grzegorz Mulik pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta jest ojcem: Michała Mulika pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta i będącego akcjonariuszem Emitenta.

c. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządczych lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami a Autoryzowanym Doradcą

Brak powiązań pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządczych i nadzorczych).