Zarejestrowany kapitał akcyjny Bio Planet S.A.

Akcje serii A
1 993 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii B
507 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii C
300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii D
200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda

Akcjonariusze Bio Planet S.A. (ostatnia aktualizacja 17 maja 2022).

LP Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów

Udział % w kapitale zakładowym
oraz udział % w głosach na Walnym
Zgromadzeniu

1 Grzegorz Ryszard Mulik 580 900 580 900 19,36 %
2 Barbara Mariola Strużyna 556 100 556 100 18,54 %
3 Organic Farma Zdrowia S.A. 492 222 492 222 16,41 %
4 GK4 Food Sp. z o.o. 300 000 300 000 10,00 %
5 Sylwester Strużyna 215 300 215 300 7,18 %
6 Pozostali 855 478 855 478 28,52 %
  Razem 3 000 000 3 000 000 100 %