Kapitał akcyjny Bio Planet S.A. stan na 11.04.2017 r.

Akcje serii A
1 993 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii B
507 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii B o wartości nominalnej 1 PLN każda
Akcje serii C
300 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda

Akcjonariusze Bio Planet S.A. po rejestracji emisji serii C.

LP Akcjonariusz Liczba akcji Łączna wartość udziałów (PLN) Udział % w kapitale zakładowym
1 Organic Farma Zdrowia S.A. 702 000 702 000 25,07%
2 Grzegorz Ryszard Mulik 568 499 568 499 20,30%
3 Barbara Mariola Strużyna 546 500 546 500 19,52%
4 Sylwester Strużyna 209 960 209 960 7,50%
5 Mariusz Krzysztof Ziemiańczyk 200 000 200 000 7,14%
6 Pozostali 573 041 573 041 20,47%
  Razem 2 800 000 2 800 000 100%
Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych, pomiędzy:

a. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządczych i nadzorczych Emitenta:

Pan Sylwester Strużyna – Prezes Zarządu Emitenta, jest znacznym akcjonariuszem Emitenta i na dzień 30 kwietnia 2019 r., posiada 209.460 (dwieście dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji Emitenta, co stanowi 7,48% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu Emitenta, jest znacznym akcjonariuszem Emitenta i na dzień 30 kwietnia 2019 r., posiada 564.400 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji Emitenta, co stanowi 20,16% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pani Barbara Strużyna - członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie znacznym akcjonariuszem Emitenta i posiada na dzień 30 kwietnia 2019 r., 546.500 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, co stanowić będzie 19,52% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Michał Mulik – członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i posiada na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 65.834 (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C, co stanowi 2,35% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Maciej Mulik – członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i posiada na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 69.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C, co stanowi 3,57% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

b. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządczych lub nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami:

Pan Sylwester Strużyna pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i Pani Barbara Strużyna – członek Rady Nadzorczej Emitenta są małżeństwem.

Pan Grzegorz Mulik pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta jest ojcem: Michała Mulika i Macieja Mulika pełniących funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta i będącego akcjonariuszem Emitenta.

c. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządczych lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami a Autoryzowanym Doradcą:

Brak powiązań pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządczych i nadzorczych).