redaktor naczelny magazynu gotujwstylueko.pl
KATARZYNA MALEWSKA
227-312-873, 785-010-555
k.malewska@gotujwstylueko.pl
redaktor naczelny portalu gotujwstylueko.pl
BARBARA STRUŻYNA
227-256-805, 669-690-949
b.struzyna@gotujwstylueko.pl