Pozycje (w tys. zł) 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ogółem 27 263,5 42 809,2 63 073,8 86 070,9 113 468,9
Zysk (strata) ze sprzedaży 981,1 1 974,9 2 891,4 4 191,6 3 507,8
Zysk strata z działalności operacyjnej 564,4 1 552,2 2 206,3 2 855,3 1 978,8
Zysk (strata) brutto 529,9 1 379,9 1 956,3 2 544,7 1 057,1
Zysk (strata) netto 544,5 1 089,5 1 529,1 2 001,6 792,3
Aktywa obrotowe (w tym:) 6 726,5 10 379,6 13 701,2 19 457,4 23 325,7 
Zapasy 2 070,8 3 723,2 4 742,7 7 961,3 9 790,4 
Należności krótkoterminowe 4 523,3 6 161,8 8 721,6 11 319,9 13 123,4 
Aktywa razem 8 280,7 12 032,7 21 145,0 39 239,8 43 539,0
Zobowiązania i rezerwy (w tym:) 6 163,4 8 825,97 13 997,5 30 267,9 33 774,8 
Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 2 569,4 11 105,8 10 330,4 
Zobowiązanie krótkoterminowe 6 156,4 8 818,9 10 993,5 18 737,8 23 205,0 
Kapitał własny 2 117,3 3 206,8 7 147,5 8 971,9 9 764,2 
Liczba akcji (w szt.) 1 993 000 1 993 000 2 500 000 2 800 000 2 800 000 
  2012 2013 2014 2015 2016
Rentowność na działalności operacyjnej 2,07% 3,63% 3,49% 3,32% 1,74% 
Rentowność netto (ROS) 1,98% 2,54% 2,42% 2,32% 0,70% 
Wskaźnik rotacji aktywów 3,32 3,58 2,99 2,19 2,61 
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach 29 34 29 28 30 
Wskaźnik rotacji należności w dniach 59 52 46 40 38 
Szybkość obrotu zobowiązaniami 56 53 49 43 43 
Wskaźnik płynności bieżącej 1,10 1,18 1,25 1,0 1,0 
Wskaźnik płynności szybkości 0,76 0,75 0,82 0,6 0,6 
Wkaźnik płynności gotówkowy 0,02 0,05 0,02 0,0 0,0 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,75 0,74 0,67 0,76 0,77 
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2,91 2,75 1,95 3,37 3,46 
ROA (rentowność aktywów) 6,6% 9,1% 7,2% 6,6% 1,9% 
ROE (rentowność kapitałów własnych) 25,7% 34,0% 21,4% 24,8% 8,5% 
EPS (zysk netto na akcję) 0,27 zł 0,55 zł 0,61 zł 0,72 zł 0,28 
Wyniki finansowe (kwartalne, roczne) Bio Planet SA są ogłaszane raportami okresowymi.