Wyniki finansowe (kwartalne, roczne) Bio Planet SA są ogłaszane raportami okresowymi.

BIEGŁY REWIDENT

Funkcję Biegłego Rewidenta Bio Planet S.A. na okres sprawozdawczy 2021 - 2022 pełni Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704.

02 – 520 Warszawa
ul. Wiśniowa 40 lok. 5
tel. (+48 22) 848 18 17
e-mail: biuro@mistersaudytor.pl
www: mistersaudytor.pl