Bio Planet S.A.

WAŻNE INFORMACJE


PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH ISTOTNYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY NA NIEJ ZAMIESZCZONE.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów. Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do Materiałów i informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami na niniejszej stronie internetowej z naruszeniem warunków wskazanych poniżej, może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji, należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do Materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BIO PLANET S.A. Z SIEDZIBĄ W WILKOWEJ WSI („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Za wyjątkiem prospektu Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Prospekt”) informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego. Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 902.000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: (a) publiczną sprzedażą nie więcej niż 702.000 istniejących akcji zwykłych Spółki („Akcje Sprzedawane”) zbywanych przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie („Oferujący”) oraz (b) publiczną subskrypcją do 200.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D („Akcje Nowej Emisji”) (Akcje Nowej Emisji łącznie z Akcjami Sprzedawanymi są zwane „Akcjami Oferowanymi”) („Oferta”) oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 2.800.000 istniejących akcji Spółki („Akcje Istniejące”), jak również nie więcej niż 200.000 Akcji Nowej Emisji oraz nie więcej niż 200.000 praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji („Prawa do Akcji”, „PDA”), do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) (Akcje Oferowane i Akcje Istniejące dalej łącznie jako: „Akcje Dopuszczane”).

W dniu 28 października 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła Prospekt sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych.

Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (http://bioplanet.pl/oferta-publiczna/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska S.A. (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/bio-planet-sa).

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Spółkę i Oferującego do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę i Oferującego obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, oferujących i ich doradców. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Prospektowym oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Informacje zawarte w Materiałach nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że informacje zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Podmioty organizujące ofertę i przyjmujące zapisy na akcje Spółki nie są odpowiedzialne za aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej Spółki. Spółka odpowiada za umieszczenie na stronie internetowej aktualnych dokumentów ofertowych, w tym Prospektu i Suplementów do Prospektu. Nie należy polegać na informacjach lub opiniach zawartych w Materiałach lub innych dokumentach lub ustnych oświadczeniach w żadnym celu, jak również nie należy polegać na kompletności, dokładności lub rzetelności takich informacji lub opinii. Wszystkie informacje podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w Materiałach w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Informacje zawarte w Materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do Materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii. Poprzez wybór poniższej opcji „DALEJ” potwierdzam zapoznanie się z istotnymi informacjami, jestem w pełni świadomy ich znaczenia, akceptuję ich treść i znaczenie oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia dotyczące dostępu do Materiałów, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na niniejszej stronie internetowej Materiałów. Oświadczam, że nie będę przekazywać ani w żaden inny sposób przesyłać żadnych materiałów żadnym osobom na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii, Japonii ani na terenie jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której udostępnienie może stanowić naruszenie jakichkolwiek przepisów lub wymagałoby zarejestrowania.

DALEJ ANULUJ

Oferta publiczna Bio Planet S.A.

PROSPEKT, SUPLEMENTY, KOMUNIKATY AKTUALIZUJĄCE
W dniu 28 października 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Spółki sporządzony w związku z Ofertą Publiczną oraz Dopuszczeniem Akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 Prospekt Bio Planet S.A. (pdf)
OFERTA PUBLICZNA
Oferta publiczna akcji Bio Planet SA obejmuje łącznie do 902.000 akcji Spółki , w tym (a) publiczną subskrypcję do 200.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Nowej Emisji”) oraz (b) publiczną sprzedażą nie więcej niż 702 000 istniejących akcji zwykłych spółki („Akcje Sprzedawane”) zbywanych przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (łącznie „Akcje Oferowane”).

Emitent oraz Oferujący oferują Akcje Oferowane w następujących transzach:
• w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI);
• w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI).
W TMI mogą zostać przydzielone wyłącznie Akcje Sprzedawane albo wyłącznie Akcje Nowej Emisji. W TDI mogą zostać przydzielone wyłącznie Akcje Sprzedawane albo wyłącznie Akcje Nowej Emisji albo zarówno Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje Sprzedawane. Przy czym intencją Spółki i Oferującego jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom Instytucjonalnym w pierwszej kolejności Akcji Nowej Emisji, a następnie Akcji Sprzedawanych.

Oferujący najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych może podjąć decyzję o ustaleniu innej liczby Akcji Sprzedawanych, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych na podstawie Prospektu nie będzie większa niż maksymalna łączna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferującego, tj. 702.000 Akcji.

Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych, odpowiednio Spółka (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) oraz Oferujący (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty podejmą decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w Ofercie, w tym o ostatecznej liczbie Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferującego.

O ile wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a Oferujący sprzeda wszystkie oferowane Akcje Sprzedawane, to po przeprowadzeniu Oferty, Akcje Oferowane będą stanowić 30,07% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 30,07% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Docelowy rynek notowań akcji.
Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji spółki, tj. 2 800 000 akcji spółki, jak również nie więcej niż 200 000 nowo emitowanych akcji serii D oraz nie więcej niż 200 000 praw do akcji obejmujących ww. akcje nowo emitowane do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
ZAPISY NA AKCJE OFEROWANE
Koordynatorem Publicznej Oferty jest: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa.

Sprzedaż Akcji Oferowanych w TMI odbywać się będzie w sieci konsorcjum dystrybucyjnego: DM BOŚ SA., Ipopema Securities S.A. oraz Noble Securities S.A.
Sprzedaż Akcji Oferowanych w TDI odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem DM BOŚ SA.

Zapisy przyjmowane są: w TMI od 19 – do 29 listopada 2021 r., w TDI od 19 – do 30 listopada 2021 r.
Zapisy są składane po Ostatecznej Cenie Emisyjnej.

Minimalna liczba Akcji w zapisie w Transzy Małych Inwestorów – 20 sztuk
Maksymalna liczba Akcji w zapisie w Transzy Małych Inwestorów – 10.000 sztuk
Inwestor może złożyć w jednej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy wiele zapisów, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji Oferowanych na wszystkich złożonych Zapisach za pośrednictwem tej firmy inwestycyjnej nie może przekroczyć 10.000 Akcji Oferowanych. Zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego w jednej firmie inwestycyjnej, opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazane powyżej, będzie traktowany jak Zapis na 10. 000 Akcji oferowanych.
Powyższe zastrzeżenie dotyczyć również będzie wielokrotnych Zapisów złożonych przez Inwestora w jednej firmie inwestycyjnej, tj. wiele Zapisów złożonych w jednej firmie inwestycyjnej łącznie na więcej niż 10,000 sztuk zostanie zredukowanych do liczby 10.000 sztuk Akcji Oferowanych.

Inwestor zainteresowany nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Małych Inwestorów musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis. Inwestor zamierzający nabyć Akcje Oferowane, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinien otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. Przed złożeniem zapisu, środki powinny zostać wpłacone na rachunek inwestycyjny. Zapisy na Akcje Oferowane mogą być składane za pośrednictwem Internetu i telefonu, zgodnie z wymogami podmiotu przyjmującego zapisy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia zapisu oraz świadczenia usług można znaleźć na stronie internetowej firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane.
Inwestor składający zapis w Transzy Małych Inwestorów, oprócz ceny za nabywane Akcje, powinien liczyć się dodatkowo z poniesieniem kosztów prowizji maklerskiej w wysokości określonej przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis na Akcje Oferowane.
SPOTKANIA Z ZARZĄDEM SPÓŁKI
  • Webinar z Zarządem - środa 17.11.2021, o g. 10:00 (więcej informacji i dostęp: makler@bossa.pl)
  • Webinar z Zarządem - wtorek 23.11.2021, o g. 11:00
CELE EMISJI
Emitent oczekuje, że wpływy z emisji Akcji Nowej Emisji wyniosą do 6,5 mln zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych) brutto.

Środki pozyskane przez Spółkę zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie Nowych Zakładów Konfekcjonowania, których budowa pozostaje jednym z celów strategicznych Spółki. Nowe Zakłady Konfekcjonowania oraz automatyzacja procesu konfekcjonowania istotnej części paczkowanego asortymentu pozwoli, w ocenie Spółki, na: (i) obniżenie jednostkowych kosztów konfekcjonowania, (ii) wzrost jakości paczkowania, (iii) rezygnację z wynajmu nieruchomości, na której zlokalizowane są obecne zakłady konfekcjonowania oraz (iv) docelowo na potrojenie dotychczasowych mocy przerobowych w roku 2024 wobec roku 2021, tj. osiągnięcie zdolności do paczkowania 18 mln paczek produktów trwałych rocznie (przy pracy w systemie dwuzmianowym) wobec obecnych 6 mln paczek.

Projekt budowlany Nowych Zakładów Konfekcjonowania zakłada możliwość dalszej rozbudowy zakładu w przyszłości (bez konieczności dokupowania kolejnych nieruchomości gruntowych pod rozbudowę).
HARMONOGRAM
Termin Czynność
2 listopada 2021 roku Publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty)
8 – 17 listopada 2021 roku Road Show
do 18 listopada 2021 roku (do godz. 8:00) Ustalenie Ceny Maksymalnej lub Przedziału Cenowego
18 listopada 2021 roku (do godz. 16.00) Budowa Księgi Popytu
18 listopada 2021 roku (do końca dnia) Ustalenie i opublikowane ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznych liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych
19 – 29 listopada 2021 roku Zapisy na Akcje Oferowane w TMI –(w dniu 29 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17.00)
19 – 30 listopada 2021 roku Zapisy na Akcje Oferowane w TDI –(w dniu 30 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17.00)
do 30 listopada 2021 roku Ewentualne zapisy na Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora Oferty
3 grudnia 2021 roku Przydział Akcji Oferowanych
około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych Przewidywany termin Dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
AKCJONARIAT
Struktura akcjonariuszy przed Ofertą Publiczną:

LP Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział % w kapitale zakładowym
1 Organic Farma Zdrowia S.A. 702 000 702 000 25,07 %
2 Grzegorz Ryszard Mulik 569 200 569 200 20,33 %
3 Barbara Mariola Strużyna 548 500 548 500 19,59 %
4 Sylwester Strużyna 213 000 213 000 7,61 %
5 Mariusz Krzysztof Ziemiańczyk 200 000 200 000 7,14 %
6 Free Float 567 300 567 300 20,26 %
  Razem 2 800 000 2 800 000 100 %