RAPORT BIEŻĄCY 1/2015
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2015 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A przydzieliła Spółce dostęp do systemu Elektroniczna Baza Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 6 lutego 2015 roku Bio Planet S.A. zaczął podlegać obowiązkom informacyjnym i rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. Wszystkie raporty Spółki będą przekazywane w języku polskim.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU: § 10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu