RAPORT BIEŻĄCY 1/2019
Zarząd spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi 7, 05-084 Leszno,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 maja 2019 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Zgromadzenie”).

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pana Jacka Kuda przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
 7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku 2018 r. oraz ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 23 kwietnia 2019 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.


PODSTAWA PRAWNA:
Inna.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes ZarząduRaport nr 1/2019

Bio Planet ogłoszenie_zwołanie_ZWZ 09.05.2019 r. procedury

Bio Planet SA projekty uchwał ZWZ 09.05.2019 r.

Bio Planet formularz ZWZ 09.05.2019 r.

Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 09.05.2019 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu za 2018 r.