RAPORT BIEŻĄCY 1/2020
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za grudzień 2019 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc grudzień 2019 r. osiągnęła 13,1 mln złotych, co stanowi 28% wzrostu w stosunku do sprzedaży w grudniu 2019 r., która wyniosła 10,2 mln zł. Biorąc pod uwagę IV kwartał 2019 r. do 2018 r. wzrost ten wyniósł 20% (41,6 mln zł do 34,6 mln zł w 2018 r.), natomiast w skali roku wzrost wyniósł 19% (153 mln zł do 129 mln zł w 2018 r.)
  2. W grudniu Spółka wprowadziła około 40 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Bio Food, Sątyrz, Oxfam, do oferty wprowadziliśmy m.in. sok jabłkowy bio 1 L pod marką Bio Food. Nowym dostawcą jest firma Zakwasownia, która jest producentem kiszonek m.in. kimchi bio oraz zakwas z buraków bio.
    Pod marką własną Bio Planet wprowadzono nowe gramatury dla produktów: cukier z agawy bio 200 g oraz ryż arborio risotto bio 1 kg.
  3. W grudniu Spółka przedłużyła certyfikat na zgodność z Globalną Normą BRC wersja 8. Certyfikat BRC Global Standard for Food Safety jest dowodem poziomu kompetencji w zakresie systemów HACCP, higieny oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Certyfikacja świadczy także o zaangażowaniu firmy na rzecz bezpieczeństwa żywności i relacji z kontrahentami.
  4. W grudniu Spółka, utworzyła odpis aktualizujący należność zagrożoną niewypłacalnością od dłużnika Piotr i Paweł SA w restrukturyzacji w kwocie 200 tys. zł., która razem z utworzonym odpisem aktualizującym w II kwartale 2019 będzie wynosiła łącznie 450 tys. zł. Natomiast należność główna zgłoszona w postępowaniu sanacyjnym wobec firmy Piotr i Paweł SA w restrukturyzacji wynosi 496.413,31 zł. Odpis aktualizujący zostanie uwzględniony w wynikach Spółki w IV kwartale 2019 r.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  1. Do 14 lutego 2020 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za styczeń 2020 r.
  2. 14 lutego 2020 r. opublikowany zostanie jednostkowy raport kwartalny IV kwartał 2019 r.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1.Raporty EBI:
  1. 21/2019 Raport miesięczny za listopad 2019 r. – opublikowany dnia 13 grudnia 2019 r.
2. Raporty ESPI:
Brak


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport 1/2020
Bio Planet SA raport miesięczny za grudzień 2019 r.