RAPORT BIEŻĄCY 10/2020
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2020 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za kwiecień 2020 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc kwiecień 2020 r. osiągnęła 18,9 mln złotych, co stanowi 40% wzrostu w stosunku do sprzedaży za miesiąc kwiecień 2019 r., która wyniosła 13,5 mln zł.
2. W kwietniu Spółka wprowadziła około 170 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadziliśmy do oferty m. in. wegańskie produkty pod marką Sayve oraz 15 nowości pod markami własnymi Bio Planet między innymi nowe większe gramatury produktów z serii Horeca.
3. W kwietniu Spółka uruchomiła dodatkowe dostawy na kierunkach: Warszawa, Łódź, Wrocław, Rzeszów, co zapewni klientom w tych regionach częstsze dostawy i lepszą dostępność świeżej żywności ekologicznej z oferty Bio Planet.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 12 czerwca 2020 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za maj 2020 r.
2. 15 maja 2020 r. – raport jednostkowy za I kwartał 2020 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 6/2020 Raport roczny za 2019 r. - opublikowany dnia 6 kwietnia 2020 r.
2. 7/2020 Raport miesięczny za marzec 2020 r. – opublikowany 14 kwietnia 2020 r.
3. 8/2020 Raport roczny za 2019 r. – korekta raportu opublikowana dnia 27 kwietnia 2020 r.
4. 9/2020 Raport roczny za 2019 r. – korekta raportu uzupełnienie opublikowany dnia 28 kwietnia 2020 r.

2. Raporty ESPI:
1. 1/2020 Przekazanie informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta – opublikowany 19 marca 2020 r.
2. 2/2020 Przekazanie informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta – uzupełnienie - opublikowany 19 marca 2020 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

RAPORT BIEŻĄCY 10/2020
Raport miesięczny za kwiecień 2020 r.