RAPORT BIEŻĄCY 10/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 marca 2022 roku powziął informację o rejestracji w dniu 24 marca 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że stosownie do upoważnienia wynikającego z uchwały nr 17 par. 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2021 r. protokołowanej notarialnie oraz na podstawie oświadczenia Zarządu z dnia 3 grudnia 2021 r. protokołowanego notarialnie przez Notariusza Jacka Kud z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Rep. A Nr 7912/2021, Rada Nadzorcza Bio Planet S.A. zatwierdziła jednolity tekst Statutu Spółki Bio Planet S.A.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. W związku z rejestracją zmian statutu Spółka niezwłocznie podejmie działania w celu zamiany PDA Spółki notowanych na giełdzie w akcje na okaziciela Spółki Bio Planet S.A. i połączenie notowań akcji wszystkich serii Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=393029&title=Rejestracja+zmiany+Statutu+Sp%C3%B3%C5%82ki+Bio+Planet+S.A+w+Krajowym+Rejestrze+S%C4%85dowym