RAPORT BIEŻĄCY 11/2022
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 28 marca 2022 roku umowy z biegłym rewidentem – Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiśniowej 40/5, 02-520 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000375656, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704 (dalej „Biegły Rewident”).

Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest ocena przez Biegłego Rewidenta sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2021 i 31.12.2022 roku.

Wybór Biegłego Rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 i 2022 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta w Uchwale nr 3 z dnia 22 lutego 2022 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=393136&title=Zawarcie+umowy