RAPORT BIEŻĄCY 11/2024

Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS,
pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), informuje o zmianie terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 roku na dzień 27 maja 2024 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 28/2023,
pierwotna data publikacji ww.raportu została ustalona na dzień 24 maja 2024 roku.


Podstawa prawna:
Art. 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.

ESPI Raport nr 11 2024 Bio Planet SA Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.pdf