RAPORT BIEŻĄCY 12/2017
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 maja 2017 r. dokonało wyboru na nową kadencję członków Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:
a) Barbara Mariola Strużyna
b) Maciej Mulik
c) Michał Mulik

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 9 maja 2017 roku, na mocy oświadczenia woli złożonego Spółce przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, nastąpił wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję. Do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję powołany został pan Sławomir Chłoń oraz pan Stanisław Grabowiec.

Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, którym jest pan Maciej Mulik, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 12/2017
Życiorys zawodowy osób zarządzających i nadzorujacych - Maciej Mulik