RAPORT BIEŻĄCY 12/2021
Zarząd Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 14 października 2021 r. umowy o kredyt inwestycyjny („Umowa”) z Santander Bank Polska S.A.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Santander Bank Polska S.A. kredytu inwestycyjnego w kwocie 21 mln PLN na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową
nowoczesnych Zakładów Konfekcjonowania („Kredyt”).

Kredyt zostanie udostępniony Spółce w transzach do dnia 31 grudnia 2023 r. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2030 r. Uruchomienie kredytu będzie mogło nastąpić po spełnieniu określonych w umowie
warunków, w szczególności w postaci poniesienia nakładów własnych oraz dokonania debiutu akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i uzyskania wpływów z oferty
(rozumianej jako iloczyn liczby emitowanych akcji oraz ich ceny emisyjnej) w wysokości co najmniej 5,6 mln złotych.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych dla kwoty wykorzystanego kredytu w PLN powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,5 p. p.
Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki w skali roku według stawki bazowej powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będą:
hipoteka umowna łączna do kwoty 31,5 mln PLN ustanowiona na rzecz Banku na należących do Spółki nieruchomościach w gminie Leszno k. Warszawy, na których Spółka planuje budowę nowych Zakładów Konfekcjonowania;
  • przelew na rzecz wierzytelności Banku z tytułu umowy ubezpieczenia istniejących budynków i budowli
  •  przelew na rzecz wierzytelności Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli, które zostaną wybudowane w ramach budowy Zakładów Konfekcjonowania (zabezpieczenie przyszłe)
  •  przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych;
  •  zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach związanych z Inwestycją, jeżeli zostaną one sfinansowane środkami pochodzącymi z kredytu, wraz z przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu ww. zastawu;
  •  oświadczenie o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

Pozostałe warunki umowy kredytu inwestycyjnego nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych w tego rodzaju umowach.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 12