RAPORT BIEŻĄCY 12/2023

Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2023 r. Pan Sławomir Chłoń złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Bio Planet S.A. z dniem 19 czerwca 2023 r.
W związku z rezygnacją z funkcji pełnienia Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Sławomira Chłonia Rada Nadzorcza Bio Planet S.A na najbliższym posiedzeniu po Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 21 czerwca 2023 r. wybierze nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=422582&title=Rezygnacja+z+funkcji+Cz%C5%82onka+i+Przewodnicz%C4%85cego+Rady+Nadzorczej+Bio+Planet+S.A.

ESPI_Raport_nr_12_2023_Rezygnacja_z_funkcji_Czlonka_i_Przewodniczacego_Rady_Nadzorczej_Bio_Planet_S.A.docx