RAPORT BIEŻĄCY 13/2016
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 21/2015, opublikowanego przez Emitenta w dniu 24 września 2015 roku, dotyczącego pozwu wniesionego przez mniejszościowego akcjonariusza Bio Planet S.A. (dalej „Akcjonariusz”), którego przedmiotem jest kwestionowanie uchwał Zarządu Emitenta w przedmiocie dematerializacji akcji i ubiegania się o wprowadzenie do ASO NewConnect akcji serii C Bio Planet S.A., informuje, że w dniu 7.06.2016 r. zapadł wyrok w całości oddalający powództwo Akcjonariusza. Wyrok nie jest prawomocny.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu