RAPORT BIEŻĄCY 13/2017
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2017 r.


Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za kwiecień 2017 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

 

  1. Sprzedaż za miesiąc kwiecień 2017 r. osiągnęła 10,2 mln złotych, co stanowi 10% wzrostu w stosunku do sprzedaży w kwietniu 2016 r., która wynosiła 9,3 mln zł.
  2. W kwietniu 2017 r. Spółka wprowadziła kilkadziesiąt nowych produktów do oferty - m.in. polskie soki z Tłoczni Maurera oraz holenderskie sery Hooidammer.
  3. Spółka pozytywnie przeszła audyt certyfikujący firmy Agro Bio Test.
  4. Spółka wystawiła się na warszawskich targach żywności World Food.

 

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

  1. Do 14 czerwca 2017 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za maj 2017 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 10/2017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - opublikowany dnia 28 kwietnia 2017 r.
  2. 9/2017 Złożenie apelacji przez akcjonariusza - opublikowany dnia 14 kwietnia 2017 r.
  3. 8/2017 Raport miesięczny za marzec 2017 r. - opublikowany dnia 14 kwietnia 2017 r.
  4. 7/2017 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 9 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - opublikowany dnia 12 kwietnia 2017 r.
2. Raporty ESPI:
Nie było publikowanych raportów w wymienionym okresie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 13/2017
Bio Planet SA raport miesięczny za kwiecień 2017 r.