RAPORT BIEŻĄCY 13/2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za czerwiec 2018 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

 1. Sprzedaż za miesiąc czerwiec 2018 r. osiągnęła 9,1 mln złotych, co stanowi 10% wzrostu w stosunku do sprzedaży w czerwcu 2017 r., która wyniosła 8,3 mln zł. W całym II kwartale 2018 r. sprzedaż osiągnęła 29,6 mln zł co stanowi 1% wzrostu w stosunku do sprzedaży w II kwartale 2017 r kiedy sprzedaż wyniosła 29,2 mln zł.
 2. W czerwcu Spółka wprowadziła około 80 nowych produktów do oferty, m.in. ekologiczną garmażerkę polskiej firmy Tabiago oraz nowe bakalie pod marką BIOMINKI.
 3. W czerwcu Spółka podpisała aneksy przedłużające umowę kredytu w rachunku bieżącym w Deutsche Banku Polska SA zgodnie z którymi wartość przyznanego limitu kredytowego została zwiększona do 9,0 mln zł. Jednocześnie Spółka spłaciła kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 445 tys. EURO. Warunki kredytowania w tym. oprocentowaniem oraz okres kredytowania zostały utrzymane na dotychczasowym pozimowe natomiast zabezpieczenie kredytu w tym hipoteka oraz zastaw rejestrowy zostały dostosowane do zwiększonej kwoty kredytowania.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 1. Do 14 sierpnia 2018 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za lipiec 2018 r
 2. 14 sierpnia 2018 r. .opublikowany zostanie raport za II kwartał 2018 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 1. Raporty EBI:
  1. 12/2018 Raport miesięczny za maj 2018 r. - opublikowany dnia 14 czerwca 2018 r.
 2. Raporty ESPI:
  1. 4/2018 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym – opublikowany dnia 13 czerwca 2018 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport nr 13/2018
Bio Planet SA raport miesięczny za czerwiec 2018 r.