RAPORT BIEŻĄCY 13/2021
Zarząd Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 października 2021 r. Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu Spółki („Prospekt”) sporządzanego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 902.000 akcji Spółki, w tym (a) publiczną sprzedażą nie więcej niż 702.000 istniejących akcji zwykłych Spółki zbywanych przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (b) publiczną subskrypcją do 200.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D, a także ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 2.800.000 akcji Spółki, jak również nie więcej niż 200.000 nowo emitowanych akcji serii D oraz nie więcej niż 200.000 praw do akcji obejmujących ww. akcje nowo emitowane do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt zostanie udostępniony w dniu 2 listopada 2021 r. na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://bioplanet.pl/oferta-publiczna jak również dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych na stronie internetowej Koordynatora Oferty – Dom Maklerski BOŚ S.A. pod adresem https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje.

O złożeniu wniosku o zatwierdzenie prospektu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 20/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=187157&title=Zatwierdzenie+prospektu+sp%C3%B3%C5%82ki