RAPORT BIEŻĄCY 14/2017
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za maj 2017 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc maj 2017 r. osiągnęła 10,6 mln złotych, co stanowi 13% wzrostu w stosunku do sprzedaży w maju 2016 r., która wynosiła 9,4 mln zł.
2. W dniu 13 maja 2017 r. w warszawskim centrum wystawienniczym EXPO XXI odbyły się pierwsze wewnętrzne Targi Bio Planet. Ponad 80 dostawców Bio Planet miało możliwość zaprezentowania produktów z oferty Bio Planet właścicielom i menedżerom specjalistycznych sklepów z żywnością ekologiczną. Zamiarem Bio Planet jest organizowanie targów wewnętrznych raz w roku.
3. W maju 2017 roku nakładem Bio Planet został wydany pierwszy numer bezpłatnego kwartalnika o żywności ekologicznej Gotujwstylueko.pl. Kwartalnik będzie dystrybuowany przez około 500 najlepszych specjalistycznych sklepów z żywnością ekologiczną na terenie całej Polski.
4. Zarząd Bio Planet podjął decyzję o rozpoczęciu budowy sieci Sklepów Partnerskich Bio Planet. Intencją Zarządu Bio Planet jest doprowadzenie do bardziej kompleksowej prezentacji oferty Bio Planet w Sklepach Partnerskich.
5. Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. powziął informację o przedłużeniu certyfikatu ekologicznego wydanego dla Bio Planet S.A. przez AGRO BIO TEST Sp. z o.o. W dniach 10-11 kwietnia 2017 r. Spółka poddała się kontroli przez upoważnionych przedstawicieli jednostki AGRO BIO TEST i uzyskała certyfikat nr PL-EKO-07-07904 w zakresie przetwórstwa, handlu i importu dla następujących grup produktów:
- rośliny i produkty roślinne,
- zwierzęta i produkcja zwierzęca,
- produkty przetworzone.
Uzyskany certyfikat jest przedłużeniem poprzedniego, rocznego, a jego ważność mija 31 maja 2018 r. Certyfikat ten jest podstawowym gwarantem dla konsumenta, że środki spożywcze wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
Kontrola w zakładzie Bio Planet miała na celu sprawdzenie przeprowadzanych procesów oraz prowadzenia dokumentacji na zgodność z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, które mówi, że „każdy podmiot gospodarczy, który wytwarza, przetwarza lub importuje z kraju trzeciego produkty rolnictwa ekologicznego w celu sprzedaży, jest zobowiązany poddać swoje przedsięwzięcie certyfikacji prowadzonej przez akredytowaną i upoważnioną do działania jednostkę certyfikującą”.
AGRO BIO TEST Sp. z o.o. posiada upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do certyfikacji w rolnictwie ekologicznym (aktualny numer PL-EKO-07).
6. W maju 2017 r. Bio Planet S.A. nabyła od firmy Biohurt Sp. z o.o. markę BIO RAJ oraz zapasy towarów pod marką BIO RAJ. Firma Biohurt planuje wygaszenie dystrybucji żywności ekologicznej.
Produkty pod marką BIO RAJ były dystrybuowane na polskim rynku od kilku lat i znajdują uznanie wśród wybranych konsumentów, dlatego w ocenie Zarządu Bio Planet rozpoczęcie ich dystrybucji umożliwi Spółce umocnienie pozycji na rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej oraz umożliwi pozyskanie nowych klientów, którzy dotychczas byli obsługiwani w znacznej mierze przez hurtownię Biohurt.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 lipca 2017 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za czerwiec 2017 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 13/2017 Raport miesięczny za kwiecień 2017 r. - opublikowany dnia 15 maja 2017 r.
2. 12/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. – opublikowany 9 maja 2017 r.
3. 11/2017 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 9 maja 2017 – opublikowany 9 maja 2017 r.

2. Raporty ESPI:
1. 3/2017 Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Bio Planet S.A. w KDPW – opublikowany 24 maja 2017 r.
2. 2/2017 Lista akcjonariuszy posiadających 5% głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 9 maja 2017 r. – opublikowany 11 maja 2017 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 14/2017
Bio Planet SA raport miesięczny za maj 2017 r.