RAPORT BIEŻĄCY 14/2020
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za maj 2020 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
1. Sprzedaż za miesiąc maj 2020 r. osiągnęła 16,7 mln złotych, co stanowi 28% wzrostu w stosunku do sprzedaży za miesiąc maj 2019 r., która wyniosła 13,0 mln zł.
2. W maju Spółka wprowadziła około 250 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadziliśmy do oferty m. in. kosmetyki przeciwsłoneczne pod marką Biosolis oraz 9 nowości pod markami własnymi Bio Planet między innymi nowe większe gramatury produktów z serii BIO PLANET - mąki.
3. W maju Spółka uzyskała nowy certyfikat ekologiczny nr PL-EKO-07-07904 dla następujących rodzajów działalności: przetwórstwo, obrót, import. Certyfikat wydany jest na podstawie art. 29 ust. 1 Rozp. WE nr 834/2007. Jednostka wydająca Agro Bio Test Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin ważności certyfikatu do 31.05.2021 r.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
1. Do 14 lipca 2020 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za czerwiec 2020 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 10/2020 Raport miesięczny za kwiecień 2020 r. - opublikowany dnia 14 maja 2020 r.
2. 11/2020 Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – opublikowany dnia 15 maja 2020 r.
3. 12/2020 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – opublikowany dnia 28 maja 2020 r.

2. Raporty ESPI:
1. 3/2020 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – opublikowany dnia 28 maja 2020 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

RAPORT BIEŻĄCY 14/2020
Raport miesięczny za maj 2020 r.