RAPORT BIEŻĄCY 14/2021
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za maj 2021 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc maj 2021 r. osiągnęła 17,0 mln złotych, co stanowi 1,8 % wzrostu w stosunku do sprzedaży za miesiąc maj 2020 r., która wyniosła 16,7 mln zł.
2. W maju Spółka wprowadziła około 140 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadziliśmy do oferty m. in. rzemieślnicze lody marki Kosmos oraz dwie nowości pod marką własną Bio Planet.
3. W maju Spółka uzyskała nowy certyfikat ekologiczny nr PL-EKO-07-07904 dla następujących rodzajów działalności: przetwórstwo, obrót, import. Certyfikat wydany jest na podstawie art. 29 ust. 1 Rozp. WE nr 834/2007. Jednostka wydająca Agro Bio Test Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin ważności certyfikatu do 31.05.2022 r.


II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 lipca 2021 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za czerwiec 2021 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 11/2021 Raport miesięczny za kwiecień 2021 r. - opublikowany dnia 14 maja 2021 r.
2. 12/2021 Raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – opublikowany dnia 14 maja 2021 r.
3. 13/2021 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – opublikowany dnia 26 maja 2021 r.

2. Raporty ESPI:
1. 1/2021 Zamiar ubiegania się o przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW oraz zamiar zaoferowania inwestorom zewnętrznym nowej emisji akcji.
2. 2/2021 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – opublikowany dnia 26 maja 2021 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport bieżący 14/2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=182498&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+maj+2021+r.