RAPORT BIEŻĄCY 14/2022
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że Spółka w dniu 7 kwietnia 2022 r. podpisała umowę na budowę nowoczesnych Zakładów Konfekcjonowania wraz z zapleczem magazynowym, administracyjnym, laboratoryjnym oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą działek przy ul. Fabrycznej w Lesznie koło Warszawy. Inwestor podpisał umowę na Generalne Wykonawstwo robót budowlanych z firmą: MIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Heroldów 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000521143. Łączna wartość podpisanej umowy wynosi 26.252 mln tys. netto.

Generalny Wykonawca wykona pełen zakres robót objętych umową w terminie:
• Zakończenie robót budowlanych – 30 czerwca 2023 r.
• Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków – 31 sierpnia 2023 r.

Dzięki budowie nowoczesnych zakładów konfekcjonowania Spółka uzyska możliwość wykorzystania swojego potencjału związanego z dostępem do surowców ekologicznych oraz zdecydowanym obniżeniem jednostkowych kosztów paczkowania. Stworzy to Spółce możliwość zwiększania ekspansji i uzyskania pozycji zdecydowanego lidera na rynku żywności ekologicznej w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Informacja o rozpoczęciu prac budowlanych została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=393912&title