RAPORT BIEŻĄCY 15/2016
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za maj 2016 r.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
  1. Sprzedaż za miesiąc maj 2016 r. osiągnęła 9,4 mln złotych, co stanowi 40% wzrostu w stosunku do sprzedaży w maju 2015 r., która wynosiła 6,7 mln zł.
  2. W maju 2016 r. Spółka kontynuowała intensywne wprowadzenie nowych produktów do swojej oferty wprowadzając ponad 100 nowych produktów, m.in. piwo alkoholowe bawarskiego browaru Neumarkter Lammsbrau, mięso z indyka polskiej firmy Limeko oraz polskie lody wegańskie pod marką Micare. Oferta Spółki dla sklepów osiągnęła 3 tys. produktów.
  3. Przedstawiciele Spółki w maju wizytowali Targi PLMA w Holandii w poszukiwaniu nowych, atrakcyjnych produktów bio.
  4. Spółka uruchomiła przedstawicielstwo w Niemczech w Bawarii, którego zadaniem będzie poszukiwanie odbiorców na produkty Spółki na terenach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
  1. Do 14 lipca 2016 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za czerwiec 2016 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 9/2016 Raport miesięczny za kwiecień 2016 r. - opublikowany dnia 13 maja 2016 r.
  2. 10/2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - opublikowany dnia 13 maja 2016 r.
  3. 11/2016 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 9 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - opublikowany dnia 13 maja 2016 r.
  4. 12/2016 Utworzenie odpisu aktualizującego należności przeterminowane - opublikowany dnia 31 maja 2016 r.

2. Raporty ESPI:
  1. 1/2016 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 9 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – opublikowany dnia 13 maja 2016 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 15/2016
Bio Planet SA raport miesięczny za maj 2016 r.