RAPORT BIEŻĄCY 15/2017
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za czerwiec 2017 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc czerwiec 2017 r. osiągnęła 8,3 mln złotych, co stanowi spadek o 6% względem sprzedaży w 2016 r., która wynosiła 8,8 mln zł. Spadek był spowodowany kilkoma czynnikami, jednym z nich to ilość dni handlowych w miesiącu, których liczba w zeszłym roku w czerwcu była większa (22 dni robocze w 2016 r. wobec 21 dni roboczych w 2017 roku). Bio Planet zakłada, że w kolejnych miesiącach powróci do dodatniej dynamiki w stosunku do analogicznych miesięcy lat poprzednich.
2. W dniu 27 czerwca 2017 r. miał miejsce debiut akcji Spółki serii A i B w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Tym samym wszystkie akcje Bio Planet są już notowane na giełdzie.
3. W czerwcu 2017 r. Spółka wprowadziła około 60 nowych produktów do oferty, między innymi ekologiczne chałwy polskiej firmy Bioveri, które w krótkim czasie osiągnęły duży sukces sprzedażowy.


II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 sierpnia 2017 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za lipiec 2017 r.
2. W dniu 3 sierpnia 2017 r. opublikowany zostanie raport okresowy za II kw. 2017 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 14/2017 Raport miesięczny za maj 2017 r. - opublikowany dnia 1 czerwca 2017 r.

2. Raporty ESPI:
1. 4/2017 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Emitenta – opublikowany 23 czerwca 2017 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 15/2017
Bio Planet SA raport miesięczny za czerwiec 2017 r.