RAPORT BIEŻĄCY 15/2021
Zarząd Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym zgodnie z treścią zatwierdzonego w dniu 28 października 2021 roku prospektu doszło do ustalenia ostatecznej ceny akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji Spółki. Terminy pisane wielką literą w niniejszym raporcie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. O zatwierdzeniu prospektu Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2021 z dnia 28.10.2021 r.

Cena Akcji Oferowanych została ustalona odpowiednio przez Spółkę i Oferującego w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty, w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu, z uwzględnieniem obecnej kondycji Spółki, jaki i warunków rynkowych, na poziomie 28 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Zarząd Spółki w dniu 18 listopada 2021 r. podjął uchwałę dotyczącą rezygnacji Zarządu Spółki z upoważnienia do dookreślenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym Ofertą Publiczną objętych jest łącznie 200.000 Nowych Akcji oferowanych przez Emitenta w ramach Oferty.

Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty przez Oferującego, tj. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie została ustalona i wynosi 702.000 Akcji Sprzedawanych.

W konsekwencji ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie wynosi 902.000 Akcji Oferowanych, przy czym:
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty w Transzy Małych Inwestorów wynosi 200.000 Akcji Oferowanych.
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty w Transzy Dużych Inwestorów wynosi 702.000 Akcji Oferowanych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=190747&title=Ustalenie+ceny+akcji+oferowanych+oraz+ostatecznej+liczby+akcji+oferowanych+w+Ofercie