RAPORT BIEŻĄCY 15/2022
Zarząd Bio Planet S.A. informuje o zmianie terminu przekazania rocznego raportu jednostkowego za 2021 r.

Raport roczny jednostkowy za 2021 r. będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 12 kwietnia 2022 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. deklarowanym dniem publikacji był dzień 15 kwietnia 2022 r.

Pozostałe terminy raportów okresowych przekazane raportem bieżącym nr 2/2022 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=393915&title