RAPORT BIEŻĄCY 15/2023
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2023 roku dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej IV kadencji.
Rada Nadzorcza IV kadencji Bio Planet S.A. liczy 5 członków:
- Jacek Waśniewski
- Michał Mulik
- Maciej Mulik
- Paweł Nowakowski
- Krzysztof Krychowiak

Rada Nadzorcza Bio Planet S.A. w dniu 21 czerwca 2023 r. podjęła następujące uchwały:
1. W sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej IV Kadencji Pana Jacka Waśniewskiego.
2. W sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Pawła Nowakowskiego.
3. W sprawie powołania Członka Komitetu Audytu Pana Michała Mulika.
4. W sprawie powołania Członka Komitetu Audytu Pana Krzysztofa Krychowiaka.
5. W sprawie wyboru Członków Zarządu IV Kadencji:
- Sylwester Strużyna – Prezes Zarządu,
- Grzegorz Mulik – Wiceprezes Zarządu.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu oraz Zarządu były publikowane przy wcześniejszych wyborach tych Członków oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce Inwestorzy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=422751&title=Powo%C5%82anie+Cz%C5%82onk%C3%B3w+Rady+Nadzorczej%2C+Komitetu+Audytu+oraz+Zarz%C4%85du+Sp%C3%B3%C5%82ki+Bio+Planet+S.A.

ESPI_Raport_nr_15_2023_Powolanie_Czlonkow_Rady_Nadzorczej,_Komitetu_Audytu,_Zarzadu_Spolki_Bio_Planet_S.A_.docx