RAPORT BIEŻĄCY 16/2016
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za czerwiec 2016 r.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
  1. Sprzedaż za miesiąc czerwiec 2016 r. osiągnęła 8,8 mln złotych, co stanowi 31% wzrostu w stosunku do sprzedaży w czerwcu 2015 r., która wynosiła 6,7 mln zł.
  2. W czerwcu 2016 r. Spółka kontynuowała intensywne wprowadzenie nowych produktów do swojej oferty wprowadzając około 100 nowych indeksów, m.in. jaglane piwo bezglutenowe firmy Schnitzer Brau oraz nową serię produktów Bio Planet – Biokąski Bio Planet.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
  1. Do 14 sierpnia 2016 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za lipiec 2016 r.
  2. 12 sierpnia 2016 r. opublikowany zostanie raport kwartalny jednostkowy za II kw. 2016 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 15/2016 Raport miesięczny za maj 2016 r. - opublikowany dnia 16 czerwca 2016 r.
  2. 14/2016 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 9 czerwca 2016 r. - opublikowany dnia 9 czerwca 2016 r.
  3. 13/2016 Wyrok sądu w sprawie z powództwa mniejszościowego akcjonariusza Emitenta – opublikowany dnia 8 czerwca 2016 r.

2. Raporty ESPI:
  1. 2/2016 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 9 czerwca 2016 r. – opublikowany dnia 10 czerwca 2016 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 16/2016
Bio Planet SA raport miesięczny za czerwiec 2016 r.