RAPORT BIEŻĄCY 16/2017
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 21/2015, opublikowanego przez Emitenta w dniu 24 września 2015 roku oraz raportu bieżącego EBI nr 13/2016, opublikowanego przez Emitenta w dniu 8 czerwca 2016 roku, dotyczącego pozwu wniesionego przez mniejszościowego akcjonariusza Bio Planet S.A. (dalej "Akcjonariusz"), którego przedmiotem było kwestionowanie uchwał Zarządu Emitenta w przedmiocie dematerializacji akcji i ubiegania się o wprowadzenie do ASO NewConnect akcji serii C Bio Planet S.A. i wydania w dniu 7 czerwca 2016 roku przez Sąd wyroku w całości oddalającego powództwo, a także raportu bieżącego Emitenta EBI opublikowanego w dniu 14 kwietnia 2017 roku, informującego o tym, że Akcjonariusz złożył w dniu 5 grudnia 2016 roku apelację od wyroku Sądu (dalej "Apelacja"), niniejszym informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 24 lipca 2017 roku ugody z Akcjonariuszem (dalej "Ugoda"), na podstawie której Akcjonariusz zobowiązał się w terminie 7 dni od dnia podpisania Ugody do:
a) cofnięcia w całości apelacji wraz ze zrzeczeniem się roszczeń zgłoszonych w Postępowaniu I Instancji,
b) złożenia wniosku o umorzenie Postępowanie II Instancji

Jednocześnie Spółka na podstawie Ugody zrzekła się kosztów procesu zasądzonych na jej rzecz od Akcjonariusza w postępowaniu I i II instancji.


§ 4 ust. 2 pkt. 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport nr 16/2017