RAPORT BIEŻĄCY 16/2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za sierpień 2018 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
 1. Sprzedaż za miesiąc sierpień 2018 r. osiągnęła 9,3 mln złotych, co stanowi 1% wzrostu w stosunku do sprzedaży w sierpniu 2017 r., która wyniosła 9,2 mln zł.
 2. W sierpniu Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty, m.in. kawy parzone na zimno Cold Brew pod marką Bio Street oraz nowe gramatury mango suszonego i migdałów mielonych (mąka migdałowa) pod marką Bio Planet.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 1. Do 12 października 2018 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za wrzesień 2018 r
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 1. Raporty EBI:
  1. 14/2018 Raport miesięczny za lipiec 2018 r. - opublikowany dnia 14 sierpnia 2018 r.
  2. 15/2018 Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. - opublikowany dnia 14 sierpnia 2018 r.
 2. Raporty ESPI:
  1. Brak raportów w okresie
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport nr 16/2018
Bio Planet SA raport miesięczny za sierpień 2018 r.