RAPORT BIEŻĄCY 16/2020
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2020 roku dokonało wyboru na nową kadencję członków Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:
a) Barbara Mariola Strużyna
b) Maciej Mulik
c) Michał Mulik

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku, na mocy oświadczenia woli złożonego Spółce przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, nastąpił wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję. Do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję powołany został pan Sławomir Chłoń oraz pan Stanisław Grabowiec.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


RAPORT BIEŻĄCY 16/2020
Powołanie członków Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.