RAPORT BIEŻĄCY 16/2021
Zarząd Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego mocą § 4 pkt) 4 uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
22 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 200.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z
wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o
dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Uchwała Emisyjna”) dokonał przydziału 200.000 (dwustu tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
(„Akcje Serii D”). Nowo emitowane Akcje Serii D zostały zaoferowane w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej.

Jednocześnie Zarząd informuje, że powziął informację o tym, że Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako Akcjonariusz Sprzedający, dokonał w dniu 3 grudnia 2021 r. przydziału 150.879 (sto
pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Sprzedawane”).

Akcje Serii D i Akcje Sprzedawane były oferowane w ramach oferty publicznej, prowadzonej na podstawie prospektu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2021 r. („Oferta Publiczna”).

Łączna liczba spółki przydzielonych inwestorom w ramach Oferty Publicznej jest równa
350.879 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć ) sztuk akcji, w tym:
a) łączna liczba akcji przydzielonych inwestorom w Transzy Małych Inwestorów jest równa 50.879 (pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) sztuk;
b) łączna liczba akcji przydzielonych inwestorom w Transzy Dużych Inwestorów jest równa 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk.
Cena akcji w ramach oferty wyniosła 28,00 zł (dwadzieścia osiem złotych) za sztukę.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 16/2021