RAPORT BIEŻĄCY 16/2022
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2022 r. Pan Stanisław Grabowiec złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Bio Planet S.A. z dniem 30 kwietnia 2022 r. W związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej i jednocześnie członka Komitetu Audytu Pana Stanisława Grabowca Rada Nadzorcza Bio Planet S.A powołała w skład Komitetu Audytu członka Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. - Pana Michała Mulika z dniem 1 maja 2022 r.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=394284&title=Rezygnacja+cz%C5%82onka+Rady+Nadzorczej+Bio+Planet+S.A.