RAPORT BIEŻĄCY 17/2016
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za lipiec 2016 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2016 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
  1. Sprzedaż za miesiąc lipiec 2016 r. osiągnęła 7,8 mln złotych, co stanowi 30% wzrostu w stosunku do sprzedaży w lipiec 2015 r., która wynosiła 6,0 mln zł.
  2. W lipcu 2016 r. Spółka kontynuowała intensywne wprowadzenie nowych produktów do swojej oferty wprowadzając około 60 nowych indeksów, m.in. produkty dla sektora HORECA w wygodnych 5 kg opakowaniach (m.in. kasza jaglana).

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
  1. Do 14 września 2016 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za sierpień 2016 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 16/2016 Raport miesięczny za czerwiec 2016 r. - opublikowany dnia 14 lipca 2016 r.

2. Raporty ESPI:
Nie było publikowanych raportów w wymienionym okresie.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


 
Bio Planet SA raport miesięczny za lipiec 2016 r.