RAPORT BIEŻĄCY 17/2021
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2021 roku dokonało wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:
a) Jacek Waśniewski
b) Paweł Nowakowski

Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, którymi są pan Jacek Waśniewski, pan Paweł Nowakowski, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Rada Nadzorcza Bio Planet S.A. liczy obecnie 6 członków:
- Sławomir Chłoń
- Stanisław Grabowiec
- Michał Mulik
- Maciej Mulik
- Jacek Waśniewski
- Paweł Nowakowski

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Zyciorys_zawodowy_osob_zarzadzajacych_i_nadzorujacych_-_Jacek_Wasniewski.pdf
Zyciorys_zawodowy_osob_zarzadzajacych_i_nadzorujacych_-_Pawel_Nowakowski.pdf

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=182930&title=Powo%C5%82anie+cz%C5%82onk%C3%B3w+Rady+Nadzorczej+Bio+Planet+S.A.