RAPORT BIEŻĄCY 17/2022
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 14 kwietnia 2022 r., od Porozumienia Akcjonariuszy Bio Planet S.A. stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku Porozumienia Akcjonariuszy zawartego w dniu 14 kwietnia 2022 r., nastąpiła zmiana stanu posiadania łącznej liczby akcji Spółki przez Zawiadamiającego (tj. przez Porozumienie Akcjonariuszy Bio Planet S.A.).

Stan posiadania akcji Spółki przez Porozumienie Akcjonariuszy uległ zwiększeniu z poziomu 50,35 % do 60,35 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=394347&title
Zawiadomienie Porozumienie 2022-04-14.pdf