RAPORT BIEŻĄCY 18/2015
Zarząd Bio Planet S.A. informuje o podpisaniu w dniu 8 września 2015 r. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w Deutsche Bank Polska SA. zawartej w dniu 12 czerwca 2014 r. Na podstawie podpisanego aneksu wartość przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym została zwiększona o 1,0 mln PLN, tj. z kwoty 4,0 mln PLN do kwoty 5,0 mln PLN. Pozostałe warunki umowy, w tym oprocentowanie oraz okres kredytowania, nie zostały zmienione, natomiast dotychczasowe zabezpieczenia kredytu, tj. ubezpieczenia środków obrotowych, hipoteka oraz zastaw rejestrowy zostały dostosowane do zwiększonej kwoty kredytowania. Zwiększony kredyt obrotowy pozwoli Spółce na realizowanie wyższych obrotów miesięcznych poprzez lepsze wykorzystanie możliwości sprzedażowych wynikających z uruchomienia w lipcu 2015 r. nowego centrum logistyczno-magazynowego.

Wartość przedmiotu umowy wraz z aneksem przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta opublikowanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym, stąd raportowana jest jako istotna.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu