RAPORT BIEŻĄCY 18/2019
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 5 listopada 2019 roku umowy z biegłym rewidentem - Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4206 (dalej „Biegły Rewident”). Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest badanie przez Biegłego Rewidenta jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2019 i 31.12.2020 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wybór Biegłego Rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta w Uchwale nr 1 z dnia 29 października 2019 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 18/2019