RAPORT BIEŻĄCY 18/2020
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za maj 2020 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc lipiec 2020 r. osiągnęła 14,2 mln złotych, co stanowi 28% wzrostu w stosunku do sprzedaży za miesiąc lipiec 2019 r., która wyniosła 11,1 mln zł.
2. W lipcu Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadzono do oferty m. in. butelki na wodę wielokrotnego użytku marki Dopper oraz nowość gomasio sól sezamową pod marką Bio Azja.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 września 2020 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za sierpień 2020 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 17/2020 Raport miesięczny za czerwiec 2020 r. – opublikowany dnia 14 lipca 2020 r.

2. Raporty ESPI:
1. 4/2020 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 24 czerwca 2020 r. – opublikowany 1 lipca 2020 r.
2. 5/2020 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym – opublikowany 29 lipca 2020 r.
3. 6/2020 Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny - opublikowany 29 lipca 2020 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


EBI Raport nr 18/2020
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=169686&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+lipiec+2020+r.