RAPORT BIEŻĄCY 18/2021
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 6 grudnia 2021 r., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021.1983 ze zm., „Ustawa o Ofercie”) od GK4 Food Sp. z o.o. z
siedzibą w Trzebiatowie, KRS:0000868371, REGON: 387451576 („GK4 FOOD Sp. z o.o.”), w którym G4 FOOD Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 3 grudnia 2021 r., w wyniku rozliczenia publicznej oferty sprzedaży prowadzonej
na podstawie zatwierdzonego przez KNF w dniu 28 października 2021 r. prospektu Spółki, nabył akcje Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 18/2021
Zawiadomienie GK4FOOD.pdf