RAPORT BIEŻĄCY 18/2022
Zarząd Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowa Wieś ("Spółka"), w związku z otrzymaniem i akceptacją wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej subskrypcji 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji Spółki („Akcje Nowej Emisji”) – przekazuje uzupełnienie do treści raportu bieżącego nr 22/2021, dotyczących kosztów związanych z przeprowadzoną emisją Akcji serii D. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Koszty, które zostały zaliczone do kosztów Emisji wyniosły łącznie 577 151 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden zł), w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 281 776 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł);
b) koszty wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 218 375 zł (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć zł);
d) koszty promocji oferty – 77 000 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy zł).

Poniesione przez Spółkę koszty Emisji w kwocie 577 151 zł zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki w ten sposób, iż kwota ta pomniejsza kapitał zapasowy Spółki.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji serii D przypadający na jedną Akcję serii D wynosi 2,89 zł (dwa zł osiemdziesiąt dziewięć gr).

Podstawa prawna:
§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=394865&title=Informacja+o+ostatecznych+kosztach+emisji+Akcji+serii+D+Bio+Planet+S.A.