RAPORT BIEŻĄCY 18/2023

Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 6 lipca 2023 r., od Akcjonariusza Bio Planet S.A. stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 6 lipca 2023 r. Akcjonariusz Mariusz Ziemiańczyk dokonał nabycia 4 401 akcji, przez co doszło do zwiększenia udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Transakcja została zawarta na rynku regulowanym GPW.

Stan posiadania akcji Spółki przed zdarzeniem to 149 999 akcji, które stanowiły 4,99996 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 149 999 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiących 4,99996 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Obecnie posiada 154 400 akcji, które stanowią 5,14666 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 154 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiących 5,14666 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.
Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=424014&title=Zawiadomienie+o+zmianie+struktury+i+posiadania+udzia%C5%82u+w+og%C3%B3lnej+liczbie+g%C5%82os%C3%B3w.

ESPI_raport_nr_18_2023_Zawiadomienie_o_zmianie_udzialu_w_ogolnej_liczbie_glosow.docx

ESPI_-_zalaczniki_-_Powiadomienie_Mariusz_Ziemianczyk.pdf