RAPORT BIEŻĄCY 19/2016
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za sierpień 2016 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za sierpień 2016 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
  1. Sprzedaż za miesiąc sierpień 2016 r. osiągnęła 8,6 mln złotych, co stanowi 36% wzrostu w stosunku do sprzedaży w sierpniu 2015 r., która wynosiła 6,3 mln zł.
  2. W sierpniu 2016 r. Spółka kontynuowała intensywne wprowadzenie nowych produktów do swojej oferty wprowadzając około 60 nowych indeksów, m.in. ekologiczne jaja pod marką Bio Planet w opakowaniach po 6 sztuk.
  3. Spółka stworzyła nową kategorię produktów, tj. BioKąski Bio Planet (m.in. produkty solone, słodzone, prażone itp.) w atrakcyjnej westernowej szacie graficznej. Wydzielenie BioKąsków z dotychczasowych serii umożliwi klientom lepsze rozumienie podziału produktów Bio Planet na kategorie (serie kolorystyczne) i w naszej ocenie przyczyni się do umocnienia marki Bio Planet na polskim rynku produktów ekologicznych.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
  1. Do 14 października 2016 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za wrzesień 2016 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 17/2016 Raport miesięczny za lipiec 2016 r. - opublikowany dnia 12 sierpnia 2016 r.
  2. 18/2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. - opublikowany dnia 12 sierpnia 2016 r.
2. Raporty ESPI:

Nie było publikowanych raportów w wymienionym okresie.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Bio Planet SA raport miesięczny za sierpień 2016 r.