RAPORT BIEŻĄCY 19/2017
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2017 opublikowanego przez Spółkę w dniu 26.07.2017 r. dotyczącego ugody zawartej z Akcjonariuszem (dalej "Ugoda"), na podstawie której Akcjonariusz zobowiązał się w terminie 7 dni od dnia podpisania Ugody do:
a) cofnięcia w całości apelacji wraz ze zrzeczeniem się roszczeń zgłoszonych w Postępowaniu I Instancji,
b) złożenia wniosku o umorzenie Postępowanie II Instancji
niniejszym informuje, że w związku z cofnięciem apelacji przez Akcjonariusza i złożeniem przez niego wniosku o umorzenie postępowania apelacyjnego - Sąd Apelacyjny umorzył postępowanie apelacyjne.

§ 4 ust. 2 pkt. 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 19/2017